| Midzynarodowy Transport Ciki i Ponadgabarytowy
Home | Kontakt

Ogólne warunki świadczenia usług transportowych

HomeOgólne warunki świadczenia usług transportowych

 

Ogólne warunki świadczenia usług transportowych przez firmę DOMENA Ludmiła Jaszczyńska

§1

Poniższe postanowienia mają zastosowanie do świadczenia usług transportowych przez firmę DOMENA Ludmiła Jaszczyńska zwanej dalej Zleceniobiorcą wykonywanych na rzecz kontrahenta zwanego dalej Zleceniodawcą.

§2

Za załadunek towaru odpowiedzialny jest Zleceniodawca.

§3

Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał sie ze specyfikacją naczepy przedstawioną, przez Zleceniobiorcę.

§4

1. Zapłata za usługę transportową wykonana przez firmę DOMENA Ludmiła Jaszczyńska ustalona jest w złotych polskich lub walucie obcej.
2. W przypadku ustalenia zapłaty w walucie obcej do jej przeliczenia na złote polskie przyjmuje się średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dzień dokonania załadunku towaru.

§5

Zapłata za wykonaną usługę transportową dokonywana jest na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zleceniobiorcę w dniu rozładunku towaru.

§6

Termin płatności faktury liczy się od daty wystawienia faktury VAT przez Zleceniobiorcę.

§7

Tylko pisemne potwierdzenie przyjecia zlecenia, swiadczy o zawarciu umowy miedzy Zleceniodawca, a Zleceniobiorca.

§8

1. Opóźnienie w płatniści z tytułu wykonanej usługi transportowej powoduje naliczenie odsetek w wysokości 20% w skali roku.
2. Naliczanie odsetek następuje w okresach miesięcznych i dokonywane jest ostatniego dnia miesiąca.

§9

W przypadku rezygnacji z załadunku przez Zleceniodawcę lub niedokończenia go w ustalonym terminie Zleceniobiorca ma prawo do naliczenia kary w wysokości 80% wartości frachtu.

§10

W przypadku, gdy wymiary ładunku odbiegają od podanych przez Zleceniodawcę w zleceniu, Zleceniobiorca ma prawo do odmówienia podjęcia ładunku oraz naliczenia kary w wysokości 80% wartości frachtu.

§11

1. W przypadku wymuszonego przez Zleceniodawcę postoju samochodu cieżarowego należącego do Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca ma prawo naliczenia odpowiedniej kary.
2. Kary przewidziane w ust. 1 naliczne będą za każdą rozpoczęta dobę postoju odpowiednio w wysokości:
- 1000 zł w przypadku postoju samochodu ciężarowego wraz z jednym kierowcą
- 1250 zł w przypadku postoju samochodu ciężarowego wraz z dwoma kierowcami

§12

Ewentualne reklamacje rozpatrywane będą po dokonaniu pełnej płatności za fracht.

§13

W kwestiach nieregulowanym w niniejszych warunkach zastosowanie mają przepisy Konwencji CMR.